Pralesový zvyšok Kojšovská hoľa

Pralesový zvyšok pod Kojšovskou hoľou (1246 m n.m.) sa nachádza na jej severnom svahu, neďaleko červenej turistickej značky v smere do Kojšova. Jeho rozloha je 15 ha.

Ide o pekný pralesovitý zvyšok živných a kyslomilných jedľobučín v 5 a 6. lesnom vegetačnom stupni. Z drevín sa popri buku vyskytuje hlavne jedľa biela, smrek, javor horský, ojedinele aj jaseň štíhly, brest horský, javor mliečny a jarabina vtáčia. 

Pralesný zvyšok Kojšovská hoľa bol v roku 2017 zahrnutý do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v rámci Územia európskeho významu Aboď. Nachádza sa na území Mestských lesov Košice, v súčasnej dobe je z jeho takmer stohektárovej výmery väčšia časť v 5. stupni a zvyšok vo 4. stupni ochrany ( http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0925 ).

[iframe src="https://mapy.hiking.sk/?x=20.98227&y=48.78923&ref=permalink"]

zdroj: www.pralesy.sk